Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej
opis szczegółowy

Zapraszamy na naszą nową stronę www.oblx.pl. Za chwilę przeniesiemy Cię tam automatycznie.

Jeśli Twoja przeglądarka nie przeniosła Cię, kliknij w ten link: www.oblx.pl

 

 


obliczenia

Program umożliwia następujące obliczenia:

 • sprawdzanie skuteczności ochrony od porażeń

  Sprawdzanie skuteczności ochrony od porażeń odbywa się wg warunków określonych przez PN-HD 60364:

  • dla układu sieci TN warunek Zs * Ia < U0 (220 V lub 230 V), gdzie:
   • wartość Zs jest obliczona dla danej pętli zwarcia (od źródła zasilania do ustalonego przez użytkownika programu punktu zwarcia) i dodatkowo powiększona o 25% (opcjonalnie także uwzględnienie wpływu wzrostu temperatury podczas zwarcia do średnio 80 st. C)
   • wartość Ia jest odczytana z charakterystyk (PN lub dane producenta - do wyboru przez użytkownika programu) dla zadanego przez użytkownika czasu szybkiego wyłączenia
  • dla układu sieci TT wyznaczenie wymaganej rezystancji uziemienia Ra zapewniającej spełnienie warunku Ra * Ia < UL (12.5, 25, 50 V), gdzie:
   • wartość UL jest wybierana przez użytkownika
   • wartość Ia jest odczytana z charakterystyk jw

  W obwodach rozgałęzionych obliczenia skuteczności ochrony od porażeń w układzie sieci TN wykonywane są przy założeniu braku wpływu pozostałych elementów obwodu na elementy pętli zwarcia (pod kątem impedancji pętli zwarcia).

 • sprawdzanie zwarciowej selektywności zabezpieczeń

  Weryfikacja zwarciowej selektywności zabezpieczeń oparta została na pasmowych charakterystykach czasowo-prądowych zawartych w odpowiednich arkuszach norm PN lub udostępnianych przez producentów.

  Pasma zadziałania odczytane z charakterystyk (wg PN lub wg danych producenta) zostały stabelaryzowane w zakresie czasowym 10 s - 0.01 s, umożliwiając kontrolę dla wymaganych przez PN czasów szybkiego wyłączenia - do 5 s, do 0.4 s i do 0.2 s. Ponieważ dla czasów wyłączenia mniejszych od 0.1 s nie jest polecane stosowanie charakterystyk czasowo-prądowych, dane pasm zadziałania są wprowadzone do programu tak, aby odzwierciedlały rosnący brak oznaczoności w tym obszarze.

  Sprawdzanie zwarciowej wybiórczości zabezpieczeń odbywa się przez analizę charakterystyk pod względem wzajemnego nakładania się w obszarze czasowo-prądowym zdefiniowanym przez:

  • spodziewany prąd zwarcia (podany przez użytkownika lub wyznaczony z odpowiedniej pętli zwarcia)
  • i podany przez użytkownika wymagany czas szybkiego wyłączenia (kontrola zakłada skuteczność ochrony od porażeń, aby zapewnić możliwość ograniczenia kontrolowanych fragmentów charakterystyk)

  Dla każdej pary zabezpieczeń wyniki są prezentowane w postaci graficznej, zawierającej rysunki obu kontrolowanych pasm charakterystyk czasowo-prądowych.

 • obliczenia spadków napięcia

  Spadki napięcia są liczone metodą momentów z uwzględnieniem wpływu reaktancji i zróżnicowania rodzajów oraz przekrojów kabli, linii i przewodów w układach prostych i rozgałęzionych. Dodatkową opcją jest określenie charakteru odbiorców (komunalni, wiejscy, obwody mieszane), co pozwala, w przypadku odbiorców wiejskich, na automatyczne odczytanie współczynników jednoczesności obciążeń z tabel:

  • wg ELTOR Bydgoszcz
  • wg "Zarządzenia Nr 12" z 1969 r. byłego Zjednoczenia Energetyki

  W obliczeniach spadku napięcia możemy także wziąć pod uwagę wpływ trzeciej harmonicznej, jak to zostało zdefiniowane w normie PN-HD 60364-5-52.

  Obliczenia automatycznie uwzględniają rozgałęzienia obwodu, sumując odpowiednie moce wypływające z punktu rozgałęzienia i stosując określony przez użytkownika współczynnik jednoczesności styku gałęzi. Dla każdego elementu obwodu wyznaczany jest lokalny spadek napięcia oraz prąd roboczy IB.

  Ostatecznie obliczany jest sumaryczny spadek napięcia, przy czym w obwodach rozgałęzionych jest on osobno sumowany i prezentowany dla każdej gałęzi.

  Dodatkowo program umożliwia obliczanie minimalnego przekroju linii zasilających (kable, LNN, wlz) przy określonym obciążeniu mocą tak, aby spadek napięcia na zadanym odcinku obwodu nie przekraczał zadanej wielkości (opcja wykorzystywana do ustalania warunków technicznych zasilania)

 • sprawdzanie skuteczności ochrony przed skutkami przeciążeń

  Sprawdzanie skuteczności ochrony przed skutkami przeciążeń odbywa się wg warunków określonych przez PN-HD 60364:

  • IB <= In < = Iz, gdzie:
   • IB jest wartością prądu roboczego danego elementu, wyliczoną analogicznie, jak w obliczeniach spadków napięcia
   • In jest wartością prądu znamionowego zabezpieczenia przeciążeniowego danego elementu
   • Iz jest wartością dopuszczalnej obciążalności prądowej, wyznaczoną na podstawie sposobu ułożenia i dodatkowych parametrów środowiskowych z odpowiednich tabel normy
  • oraz I2 <= 1.45 * Iz, gdzie:
   • I2 jest wartością maksymalnego prądu wyłączalnego dla czasu długotrwałego obciążenia (1-4 godz.), odczytaną z charakterystyki czasowo-prądowej zabezpieczenia przeciążeniowego danego elementu
   • Iz - dopuszczalna obciążalność prądowa (jw.)

  Dopuszczalna obciążalność prądowa jest wyznaczana na określonych podstawie parametrów każdego odcinka (sposób ułożenia, parametry środowiskowe w przypadku kabli i przewodów):

  • kabli i przewodów linii instalacyjnych na podstawie PN-HD 60364-5-52:2011, przy czym na życzenie użytkownika program umożliwia również obliczenia na podstawie PN-IEC 60364-5-523:2001 lub "Wytycznych ochrony przewodów elektrycznych przed prądem przeciążeniowym i zwarciowym w instalacjach elektrycznych do 1000V", COBR Elektromontaż, listopad 1998 (wytyczne oparte na projekcie normy IEC 60364-5-523:1999)
  • dla linii napowietrznych - wg zeszytu 10 PBUE, Instytut Energetyki, 1980 r.
  • dla przewodów AsXS - wg Bydgoskiej Fabryki Kabli

 • równoległe ułożenie dwóch kabli

  Program wykonuje obliczenia dla równolegle ułożonych kabli przy następujących założeniach:

  • liczba ułożonych równolegle kabli jest ograniczona wyłącznie do 2 kabli
  • kable są identyczne, to znaczy mają tę samą długość, przekroje żył, są ułożone w takich samych warunkach środowiskowych
  • oba kable mogą być zabezpieczone wyłącznie wspólnym zabezpieczeniem
  • dane do wyznaczenia obciążalności długotrwałej przewodów są określone wg PN-HD 60364-5-52:2011 (w przypadku wybrania obliczeń obciążalności wg poprzedniej normy, obliczenia dla równolegle ułożonych kabli będą niedostępne)
  • układ dwóch kabli równoległych może znajdować się w otoczeniu innych kabli, przy czym zakłada się że kable w otoczeniu są zawsze ułożone pojedynczo; dopuszczalna ilość torów pojedynczych kabli z otoczenia wyznaczają tabele normy PN-HD 60364-5-52:2011