Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej
nowości

Zapraszamy na naszą nową stronę www.oblx.pl. Za chwilę przeniesiemy Cię tam automatycznie.

Jeśli Twoja przeglądarka nie przeniosła Cię, kliknij w ten link: www.oblx.pl

 

 

NOWA WERSJA JUŻ DOSTĘPNA!

Zmiany w programie OBL.X względem wersji obl 2017 :

 • W korespondencji z PKN i SEP ustalono sposób wyznaczania obciążalności dla linii o przekrojach większych niż ujęte w tabeli B.52.1 normy PN-HD 60364-5-52. Ustalenia udostępniono w tabelach informacyjnych programu.
 • Rozbudowano bazę programu o wyłączniki nadmiarowoprądowe, różnicowoprądowe oraz nadmiarowoprądowe zblokowane z członami różnicowymi producentów: ABB, ETI POLAM, HAGER, LEGRAND, SCHRACK i SCHNEIDER ELECTRIC, dostępne do wyboru także w formie tabeli rodziny zabezpieczeń.
 • Dodano wybór ograniczników mocy ETI POLAM w formie tabeli rodziny zabezpieczeń
 • Dodano możliwość wyznaczania prądów wyłączalnych dla bezpieczników topikowych wg wytycznych Orzeczenia Rady Technicznej ENEA OPERATOR z 01.01.2019 r., zalecających obliczanie ww. prądów wyłączalnych jako 2,5 krotności prądów nominalnych
 • Dodano prezentację sposobu wyznaczania prądów wyłączalnych bezpieczników topikowych na schemacie obwodu:
  1. (ch) – prąd wyłączalny wyznaczony z charakterystyk czasowo-prądowych
  2. (k) – prąd wyłączalny wyznaczony wg PN-EN 60269-1:2000
  3. (2,5) – prąd wyłączalny wyznaczony wg wytycznych ENEA OPERATOR
 • Nowe funkcjonalności zaprezentowano na przykładowych schematach, dołączonych do wersji DEMO
 • Ułatwiono kopiowanie gałęzi obwodów
 • Uzupełniono tablice informacyjne o informacje techniczne i zestawienia modeli zawartych w nowej edycji programu

 • ZAPRASZAMY DO POBRANIA WERSJI DEMO na nowej stronie progamu www.oblx.pl

  Zmiany w programie obl 2017 względem wersji obl 2015 :

  1. Uaktualniono bazy bezpieczników zawartych w programie oraz rozbudowano rodzinę o bezpieczniki firmy SIBA, w tym bezpieczniki mocy gG i gF, bezpieczniki gTr dla głównych zabezpieczeń stron nN transformatorów stacyjnych, bezpieczniki dla górnictwa typu gB. Wprowadzono wybór bezpieczników z zestawienia tabelarycznego.

  2. Zostały dodane obwody liniowe szyn gołych P i AP w zakresie obciążalności od 220A do 2650A pomocne dla zabezpieczeń transformatorów wkładkami gTr. Wprowadzono nową rodzinę przewodów lnn AsXS, AsXSn, AsXS+AAXS, AsXSn+AAXSn prod. Telefonika oraz ALUS prod. Pirelli Finlandia.

  3. Z uwagi na zainteresowanie RE najniższymi stratami mocy na liniach dosyłowych nN uwzględniono parametry strat mocy dla poszczególnych bezpieczników topikowych mocy z bazy zabezpieczeń programu, które pozwalają generować zestawienie sumy strat (w watach) na pełnym lub określonym odcinku obwodu.

  4. Skorygowano eksponowanie danych ze schematu do tabel zestawień materiałów z rozbudową dostępu do własnych opisów poszczególnych jego elementów.

  5. Uzupełnionio program o zawartość parametrów wg normy zharmonizowanej PN-HD 60364-5-52:2011 (Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie) w tym dot. sposobu budowy linii kablowych układanych w gruncie z podziałem na D1, tj. w osłonie rur ochronnych i D2, tj. układanych bezpośrednio w gruncie ze współczynnikami uwzględniającymi dodatkowo tereny mokre oraz uzupełnienie przekrojów linii wlz, tj. 300 2 , 341 2 , 400 2 , 458 2 Al. i Cu dla sposobu ułożenia B1 i B2 przewidziane w tej normie, a nie występujące w poprzedniej, tj. PN-IEC 60364-5-525;2001 (Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów).

  6. Uzupełnionio program o tzw. "Tablice informacyjne" o zawartości: mapa operatorów systemów dystrybucyjnych, schematy układów sieciowych nN, grafy dop. spadków napięcia w sieciach i instalacjach nN, symbole oznaczeń topikowych bezpieczników mocy i instalacyjnych, modele bezpieczników w standardowej bazie programu obl 2017 i erratę do PN-HD 60264-5-52 tab. B.52.1.

  7. Wprowadzono ikony słupów: na obwodach linii lnn, na kablach zasilających słupy lnn oraz na kablach sieci oświetleniowych.

  8. Umożliwiono wprowadzanie parametrów obciążeniowych kabli wg danych producenta.

  9. Wprowadzono do programu (względem obecnej weryfikacji obwodów i zabezpieczeń opartej o prądy zadziałania I2 (A) urządzeń zabezpieczających, odczytywanych z charakterystyk pasmowych bezpieczników topikowych dla czasu 1-4 godz. jako maksymalnych prądów zadziałania podanych przez ich producentów) opcję obliczeniową opartą o PN-EN 60269-1:2010 Bezpieczniki topikowe, Część 1: Wymagania ogólne - gdzie I2 (A) wyliczany jest z uwzględnieniem wsp. "k" dla: bezpieczników topikowych o prądzie znamionowym In=>16-1250A / I2 =1,6xIn (A) oraz dla: In <= 4A / I2 = 2,1 x In (A) i 6 <= In < =13A / I2 = 1,9 x In (A). Wybór metody obliczeń należy do użytkownika programu, przy czym zalecane jest wykonywanie pełnych obliczeń dla jednej z w/w metod, tj. z zastosowaniem odczytu prądów I2 z charakterystyk pasmowych bądź z zastosowaniem wsp. "k" wg PN-EN 60269-1:2010.

  10. Wprowadzono do programu dostępność wyboru wsp. 1 lub 1,25 do obliczeń impedancji pętli zwarcia.

  W poprzednich wersjach programu impedancja pętli zwarcia była obliczana wg wzoru Zs = Z PĘTLI x 1,25 w oparciu o rozporządzenie Min. Przemysłu z 08.10.1990r. pkt.473 ogłoszone w DU81 z 26.09.1990, rozdz. IV §18.1 pkt. 2 wprowadzające zwiększenie obliczonej impedancji pętli zwarcia o 25% uwzględniającego miedzy innymi zestyki elementów łączeniowych linii. Wprowadzenie nowego Prawa Budowlanego z 01.01.1995 r. unieważniło z dniem 01.03.1995 r. wszystkie przepisy Prawa Budowlanego z 1974 r. Straciło więc moc prawną m. in. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z 08.10.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciw porażeniowej, zarówno o napięciu do 1kV jak i wyższym. W nowej ustawie o normalizacji z dnia 12.09.2002 r., która weszła w życie - została wprowadzona istotna zmiana. Stosowanie Polskich Norm stało się dobrowolne, co skutkuje w wielu przypadkach nie stosowaniem wsp. 1,25 zwiększającego obliczaną impedancję pętli zwarcia. W przedmowie normy N SEP-E-001 z 25.06.2003 r. również zawarte jest odwołanie się do w/w unieważnienia. W dniu 03.12.2001, została wycofana norma PN-E-5009-01:1991 i zastąpiona PN-IEC 60364-12001, a ta z kolei została zastąpiona normą PN-HD60364-1:2010, która nie posiada postanowień regulujących sprawę stosowania wsp. 1,25 korygującego szacowanie impedancji pętli zwarciowej - dlatego z uwagi na poprzedni argument stosowania wsp. 1,25 uwzględniającego miedzy innymi zestyki elementów łączeniowych linii oraz wzrost temperatury linii i urządzeń zasilających w trakcie trwania zwarcia mający wpływ na wzrost impedancji obwodu - w programie utrzymano możliwość stosowania współczynnika 1,0 w ver.1 oraz 1,25 w ver.2. Użytkownik programu, powinien skonsultować wybór jego zastosowaniu do obliczeń impedancji pętli zwarcia z daną Grupą Energetyczną z uwagi na brak obligatoryjnych norm w tej sprawie.

  11. Wprowadzono dodatkową listę w grupie wyboru transformatorów sieciowych wg Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE - ogłoszonej w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 548/2014 z 02.05.2014 ustalającej określony przedział mocy znamionowych jednostek (<3 150kVA) z podziałem na olejowe oraz żywicznej (tzw. suche) wraz z przynależnymi im niższymi niż dotychczas maksymalnymi stratami mocy obciążeniowej i stanów jałowych (kW) do stosowania od 01.07.2015.

  12. Rozbudowano bazę danych o bezpieczniki topikowe mocy typu gG firmy EATON.

  13. Rozszerzono skalowanie schematu. Aktulanie można wyświetlać schemat w pomniejszeniu od 20% do 100% z krokiem co 10%.

  14. Eksport do pliku bmp uzupełniono o nagłowek i stopkę identyczne jak te znajdujące się na wydrukach.

  Z uwagi na zapytania dot. linii o cechach odporności pożarowej, wyjaśniamy, że linie te są uwzględnione w programie zgodnie z zawartością odpowiednich tablic PN-IEC 60364-5-525 oraz PN-HD 60364-5-52.

  Aktualnie pracujemy nad:

  1. Wzorem wyboru bezpieczników topikowych mocy z tablic poszczególnych producentów - przystępujemy do przygotowania bazy aktualnie produkowanych wyłączników nadmiarowych i różnicowych firm, tj. ABB, ETI POLAM, HAGER, LEGRAND, SCHRACK i SCHNEIDER ELECTRIC.

  2. Eksportem schematu do formatu dxf.