Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej Powrót do strony głównej
warunki licencji

Zapraszamy na naszą nową stronę www.oblx.pl. Za chwilę przeniesiemy Cię tam automatycznie.

Jeśli Twoja przeglądarka nie przeniosła Cię, kliknij w ten link: www.oblx.pl

 

 

 1. Program obl 2017 jest chroniony przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4.02.1994. Licencjodawca posiada pełne prawa autorskie z tytułu programu i dokumentacji.
 2. Licencjodawca udziela Użytkownikowi nieprzenaszalnej i niewyłącznej licencji na użytkowanie programu obl 2017 na zasadach określonych poniżej.
 3. Prawa legalnego użytkownika przysługują Użytkownikowi, który kupując program zaakceptuje treść umowy licencyjnej to znaczy wstawi datę podpisania umowy i podpisze oba egzemplarze, a następnie prześle jeden egzemplarz na adres Licencjodawcy. Jako datę nabycia programu określa się datę podpisania umowy.
 4. Użytkownikowi przysługuje:
  • prawo do bezterminowego użytkowania jednego egzemplarza programu
  • prawo do wykonania kopii płyty cd dla potrzeb archiwalnych
  • trzymiesięczna ograniczona gwarancja dotycząca ewentualnych błędów technicznych zapisu na płycie cd, druku instrukcji obsługi, w ramach której Użytkownikowi przysługuje wymiana wadliwego elementu na nowy po uprzednim jego zwrocie; termin gwarancji jest liczony od dnia nabycia programu
  • prawo do nabywania po 1 egzemplarzu każdego wprowadzonego na rynek uaktualnienia bieżącej wersji programu po cenie ulgowej
 5. Użytkownikowi zabrania się:
  • udostępniania programu osobom trzecim
  • udzielania podlicencji na korzystanie z programu
  • przenoszenia prawa korzystania z programu na innych
  • rozpowszechniania programu
  • zmieniania programu, jego tłumaczenia, analizowania, dekompilowania i ingerowania w program bez pisemnej zgody Licencjodawcy
 6. Całkowita odpowiedzialność Licencjodawcy, a wyłączne uprawnienia Użytkownika, polegają na zwrocie uiszczonej kwoty, albo naprawie lub wymianie oprogramowania w przypadku, gdy oprogramowanie nie odpowiada warunkom wymienionym w pkt. 4.
 7. Licencjodawca nie jest odpowiedzialny za jakąkolwiek szkodę będącą następstwem użytkowania lub niemożności użytkowania niniejszego programu. Całkowita odpowiedzialność jest ograniczona do kwoty, którą Użytkownik zapłacił za oprogramowanie.
 8. Licencja jest udzielona bezterminowo i wygasa jedynie w przypadku naruszenia warunków umowy lub utraty klucza sprzętowego HASP.